Prosjektleder bør begynne tidlig å vurdere valg av lås- og adgangssystemer i byggprosjekter.

Valg av låssystem og adgangskontrollsystem i byggprosjekt

Som prosjektleder for nybygg eller rehabilitering bør fysisk sikring og smidig adgang stå høyt på dagsorden og integreres tidlig i planene. Det gir gevinster for både investering og drift. Her finner du alt du trenger å vite for å velge rett mekanisk låssystem eller adgangskontrollsystem til ditt byggprosjekt. 

Hva er forskjellen på låssystem og adgangskontroll?

Et låssystem er i utgangspunktet det samme som en mekanisk lås. Den gir brukeren tilgang til et lokale ved å låse opp med en nøkkel.

Et adgangskontrollsystem går ett skritt videre og gir systemets eier kontroll med hvem som har adgang hvor/når - adgangskontroll.

Les mer: Trenger jeg låssystem når jeg har adgangskontroll?

I dagligtale har det utviklet seg et litt feilaktig skille mellom de to: Låssystem oppfattes som et patentert låssystem med vanlige nøkler, mens adgangssystem er betegnelsen på elektronisk adgangskontroll med adgangskort, kortleser, elektriske låser.

Her er det mange nyanser, som du vil oppdage ved å følge med videre.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå
Et mekanisk adgangssystem er en stabil løsning og en rimelig inngangsinvestering.

Ulike lås- og adgangskontrollsystemer

Mekanisk låssystem

Dette er mekaniske låser satt i system ved at én mekanisk nøkkel kan benyttes i flere låssylindre. Et fagbegrep er «patentert låssystem» som innebærer at låssystemet er patentbeskyttet mot uautorisert kopiering av nøkler og sylindre. Patentet har normalt en gyldighet på opptil 20 år.

Denne mekaniske løsningen utgjør et adgangssystem ved at hver bruker får en nøkkel som gir tilgang til kun de låsene som vedkommende har behov for å kunne åpne.

Fordelen med et slikt adgangssystem er en stabil løsning og en rimelig inngangsinvestering. Ulempen er arbeidskrevende tiltak og en del kostnader ved tap av nøkkel fordi berørte sylindre må bygges om.

Les mer: Hva er forskjellen på et patentert og ikke patentert låssystem?

Elektronisk adgangskontrollsystem

Med et elektronisk adgangssystem er den mekaniske låsen erstattet av en elektrisk lås, og den mekaniske nøkkelen er erstattet av en elektronisk variant. Adgangskort er mest utbredt - på folkemunne kalt nøkkelkort. En slik elektronisk nøkkel kan også ha form som en plastbrikke eller være integrert i smarttelefonen.

Biometriske varianter er iris-skanner og fingeravtrykkleser. Den elektroniske eller biometriske «nøkkelen» holdes foran en leser for at låsen skal aktiveres og låse opp døren. Leseren sjekker om brukeren er autorisert før låsen aktiveres. Denne aktiviteten styres i selve adgangssystemet og utgjør dermed en adgangskontroll. Systemeier har mulighet for detaljert kontroll med brukernes passeringer både ved inngangene og de interne dørene.

Fordelen er nettopp adgangskontrollen og en enklere forvaltning. Et tapt adgangskort kan slettes fra systemet og erstattes av et nytt til en lav kostnad uten behov for å erstatte eller bygge om sylindre.

Ulempen er en høyere grunninvestering sammenliknet med et mekanisk adgangssystem.

Valg av kablet eller trådløs adgangskontroll avhenger mest av egenskapene til bygget.

Ulike typer elektroniske adgangssystemer

Om bygget skal utstyres med et adgangskontrollsystem som bygger på online eller offline kommunikasjon med kortleserne, avhenger av behovene til brukerne. Valg mellom kablet eller trådløs kommunikasjon handler mer om egenskapene til bygget du oppfører eller rehabiliterer.

Online eller offline adgangssystem

De to løsningene har ulike egenskaper og dekker ulike behov. Online adgangskontroll har enten en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral, mens et offline-system ikke har noen direkte forbindelse med selve sentralen i systemet.

I et online-system kommuniserer kortleseren direkte med sentralen for å bekrefte kortets autorisasjon. I et offline-system er denne informasjonen lagret i kortleseren lokalt eller i kortet.

Offline er gjerne egnet for mindre virksomheter i lokaler med få dører, og der det er begrenset behov for loggføring av brukernes passeringer. Ekstra høye krav til sikkerhet er ofte et motiv for valg av en online systemløsning.

Les mer om hva som fungerer i et byggprosjekt »

Kablet eller trådløs adgangskontroll

Dette feltet avhenger mye av egenskapene i bygningskroppen. Byggprosjektets budsjett spiller også en rolle.

I et kablet online adgangskontrollsystem kommuniserer adgangssystemets sentral med kortleser og lås gjennom en fysisk forbindelse. Som begrepet tydelig angir for et trådløst online adgangssystem, går kommunikasjonen her trådløst med radiosignaler mellom sentralen og kortleser/elektronisk lås.

En kablet forbindelse byr på en mer omfattende installasjonsprosess sammenliknet med en trådløs installasjon. Det optimale er naturlig nok å planlegge for at trekkerør legges før vegger og himlinger lukkes. Med andre ord bør dette samkjøres med den øvrige elektroinstallasjonen i bygget.

Trådløs forbindelse egner seg godt der bygningskroppen eller andre tekniske systemer ikke skjermer for signalene mellom dørmiljø og sentral.

Denne løsningen krever enklere infrastruktur med færre komponenter og gir dermed raskere installasjon. Med andre ord er det kostnader å spare på trådløse punkter, så mange velger en miks av kablet og trådløs forbindelse. Lange kabelstrekk og mye betong og metall i bygningskonstruksjonen er eksempler på faktorer som drar opp kostnadene.

Her er det å anbefale en kartlegging sammen med fagfolk som behersker dette feltet.

Les om valg av kommunikasjonsform på Adgangsbloggen »

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå
Adgangskontroll gir byggherre, sikkerhetssjef eller driftsleder bedre oversikt over hvem som har tilgang hvor.

Hvorfor skal bygget ha et adgangskontrollsystem?

Ved å legge inn et elektronisk adgangssystem, får bygget adgangskontroll. Her kan prosjektleder legge til rette for funksjoner som gjør den delen av driften enklere og mindre kostnadskrevende.

Systemeier får bedre oversikt over hvem som har tilgang hvor. Det vil si byggherre, sikkerhetssjef eller driftsleder. Samtidig får brukerne en mer smidig bevegelsesfrihet. Integrasjon med alarmsystem og varsel om feil på systemene gir en mer komplett sikring av bygget.

Slik planlegging for detaljert kontroll med adgang og sikkerhet gir byggherre en enklere og mer økonomisk drift. Dette er egenskaper som blir verdsatt og som bidrar til å bygge faglig integritet for prosjektleder.

Les mer: Hvorfor velge adgangskontroll?

Ulemper med adgangskontroll

Elektroniske adgangssystemer blir stadig mer utbredt, men ennå er det en viss skepsis å spore. Som all annen teknologi, har også disse sine fordeler og ulemper.

Blant annet må man forsikre seg om at byggeier får kunnskap om behovet for en vedlikeholdsavtale. Mangelfull service og vedlikehold vil påvirke garantivilkårene og kan redusere systemets levetid.

Andre forhold er myteomspunne oppfatninger, som at den elektroniske adgangskontrollen er mindre sikker enn det patenterte låssystemet. En misoppfatning er også at løsningene er krevende og kostbare å installere.

Misforståelsene gjelder også krav til størrelse på virksomhetene, kompliserte driftsrutiner og trøblete integrasjon.

Planlegging av adgangskontroll i byggprosjektet

Instruksjonene som prosjektleder får fra arkitekt og rådgivende ingeniør er ofte grunnleggende. Bygget skal ha forsikringsgodkjent innbruddsalarm, og det skal installeres et adgangskontrollsystem for å ha kontroll på dørene. Detaljer som kortteknologi er ikke fastsatt, men ofte bare antydet.

Da blir det prosjektleders oppgave å gjøre en kvalifisert vurdering av tilbudene som kommer fra ulike leverandører. Hva slags infrastruktur er nødvendig? Kabling er kostbart og kan med fordel holdes på et minimum. Vil driftskostnadene bli merkbart høyere for noen av løsningene?

Bruksendringer underveis fører til at prosjektleder må ta beslutninger om valg av nytt adgangssystem eller utvidelser av adgangskontrollen som er etablert. I slike situasjoner er det et fortrinn å ha litt kompetanse på slike systemer.

Vilkårlige valg av leverandører kun basert på inngangskostnad kan føre til at bygget må leve med ulike løsninger som krever mer opplæring og flere parallelle serviceavtaler. Med oppdatert kunnskap om lås- og adgangssystemer vil prosjektleder kunne gjøre en teknisk og kostnadsmessig bedre jobb for sin oppdragsgiver.

Les mer: Hvordan fungerer et adgangssystem?

Faglig bistand til å planlegge adgangskontroll

Planleggingen av adgangskontrollen i et byggprosjekt blir fort en utfordrende affære. Mange behov skal dekkes med et begrenset budsjett, og for en prosjektleder er det ikke selvsagt å besitte kompetanse på alle de komponentene som skal til for å etablere gode løsninger.

Ikke så sjelden er spesifikasjonene fra beskrivende ledd mangelfulle, og behovskartleggingen hos de som skal bruke bygget stiller i samme kategori. 

Bruk én leverandør til hele dørmiljøet for best struktur og økonomi i byggprosjektet.

Løsningen er å ta inn faglig hjelp til planleggingen, og her er det en god regel å forholde seg til én aktør. Et elektronisk adgangssystem består av en rekke elementer som kan treffe mange fagområder: Dør, lås, adgangskontroll, føringsveier og digital infrastruktur. Det betyr imidlertid ikke at det er smart å ta inn representanter for alle disse fagområdene. Planleggingen kan bli unødvendig kompleks, og sjansen er stor for man ender opp med flere leverandører til de ulike delene i dørmiljøet. Resultatet kan bli høyere sluttregning i prosjektet og en mer kompleks drift for byggets eier. 

Blant de etablerte aktørene på markedet finnes det leverandører som har kompetanse på, og kan levere løsninger for, hele dørmiljøet. Assa Abloy Opening Solutions er i den kategorien og kan bistå hele veien fra planlegging til etablering: Kartlegging av behov, sette sammen relevante løsninger og legge til rette for en forutsigbar drift – uten at prosjektleder nødvendigvis forplikter seg til å benytte nettopp denne leverandøren.

Planleggingen bør også avdekke nettopp fremtidige leverandørbindinger. Det finnes aktører som er eneimportør av løsninger for adgangskontroll og dermed alene om kompetansen på dem. Det betyr at leverandøren i praksis har enerett på produktet, som heller ikke har noe forhandler- eller leverandørnettverk. Da blir det heller ikke noen konkurranse om drift eller fremtidige oppgraderinger.

Assa Abloy Opening Solutions samarbeider med et landsdekkende nettverk av lokale leverandører gjennom Trioving Sikkerhetssenter. Det gir rom for senere å bytte leverandør om det skulle bli aktuelt.

Med en klar plan utarbeidet i samarbeid med ekstern kompetanse, er det mer realistisk å kunne innfri behovene en adgangskontroll skal dekke – med forutsigbarhet på både budsjett og senere drift.

Les mer om dette temaet på Adgangsbloggen

Miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll Last ned nå
Forberedelser av riktig adgangskontroll går bedre i samarbeid med en leverandør.

Hvordan velge riktig adgangssystem?

Hva slags adgangssystem bygget trenger, avhenger av en rekke faktorer som areal, antall brukere og nivå på sikkerheten. Her er det lurt å samarbeide med en leverandør underveis i planleggingen for å kartlegge de reelle behovene.

Problemstillinger som bør drøftes:

 • Antall soner i bygget
 • Ulike sikkerhetsbehov internt
 • Skallsikringsbehovene
 • Forventet trafikk i garasjeporter og bakdører
 • Bør man går for offline eller online-løsninger eller en kombinasjon?
 • Bør det velges trådløs eller kablet forbindelse?

Les også: Hvordan velge låssystemer i leilighetsbygg?

Hvor lenge varer et adgangssystem?

SMARTair_Wireless_KeyPad crLevetiden til det adgangssystemet man velger å få installert i et bygg, avhenger av i hvilken grad driftsansvarlig senere følger anbefalt ettersyn og vedlikehold. I tillegg er det avgjørende å kunne fange opp signaler om behovet for tiltak. For å få til dette er det et poeng at mekaniske og elektroniske komponenter kommuniserer og varsler om feil og mangler.

Velg en såkalt «fremtidssikret» adgangskontroll for å sikre lengst mulig levetid. Det betyr at løsningen takler

 • oppgraderinger
 • oppdateringer
 • utvidelser
 • nye funksjoner
 • endrede sikkerhetskrav

Tips: Ta kontakt med flere potensielle leverandører for råd og veiledning før valget av adgangssystem tas.

Les mer: Hva er forventet levetid på et adgangssystem?

Hva koster adgangskontroll?

Sikkerhetsløsningene i et bygg har flere typer kostnader for ulike grupper som er knyttet til bygget. Eieren er opptatt av rimelige og forutsigbare driftskostnader, mens utbygger nok ser mer på anskaffelseskostnaden. Prosjektlederen kan påvirke begge deler ved å ha et bevisst forhold til behovet til både bygget og brukerne.

 

Hva koster adgangskontroll_2

Enkelt fremstilt kan et adgangssystem som innfrir minstekravene vise seg å bli for snaut, vanskelig og kostbart i forhold til behovene når bygget er kommet i drift. Et for enkelt system kan også gi økte kostnader i byggeperioden. 

Et eksempel på det første er at beskrivende ledd har lagt inn et adgangssystem, en innbruddsalarm og brannvarsling separat. I driftsfase må driftsleder eller vektere dermed overvåke flere systemer på flere skjermer. Det krever mer maskinvare og mer opplæring, spesielt når det kommer nye medarbeidere. Konsekvensen er høyere kostnader og økt risiko for at ansatte gjør en feil.

Tre løsninger fra tre leverandører kan medføre tre vedlikeholdsavtaler, og det trekker opp kostnadene.

På samme måte vil dette dra opp kostnadene i prosjektperioden. Årsaken til at sikkerhetsløsningene kommer som tre leveranser kan være at prosjektet er organisert med flere prosjektledere på et område som like godt kan samles. Tre leveranser med tre prosjektledere medfører økt bemanning, økte investeringskostnader og mer komplisert samkjøring av funksjonene.

Flere ulike systemer får fort konsekvenser for selve byggeprosjektet, som mer kabling mellom enhetene.
Alle funksjoner i én og samme løsning reduserer investeringer i slik infrastruktur.

En prosjektleder kan med andre ord gjøre rasjonelle valg av anskaffelser i løpet av prosjektperioden. Valg som kan fremstå som fordyrende, men som i realiteten gir både prosjekt og drift en sunnere økonomi. 

Les mer om Adgangskontroll: Hva slags kostnader skal prosjektlederen vurdere?

Hva er det beste adgangssystemet?

Det beste adgangssystemet kan i utgangspunktet virke som et subjektivt begrep, men det er noen universelle kriterier å ta utgangspunkt i:

Kvalitet

Driftsbetingelser

Brukervennlighet

Enten bygget skal ha mekanisk eller elektronisk adgangssystem, betaler det seg med kvalitetsløsninger. Budsjettet spiller selvsagt en rolle. Det er imidlertid dårlig butikk for utbygger å levere billige løsninger som påfører eier høye driftskostnader eller nye investeringer på grunn av kort levetid på det valgte systemet.

Adgangskontrollsystemet skal tåle både streng kulde og salt sjøluft. Det er en tålegrense, så selv de beste løsningene må følge et vedlikeholdsprogram. Derfor er en god serviceavtale med forutsigbare kostnader et sentralt poeng. Med andre ord er det en dealbreaker hvis en tilbyder ikke kan legge frem FDV-dokumentasjon.

Komponentene i adgangssystemet bør være tilgjengelig i en importløsning for BIM. Da har både prosjektleder og eier full oversikt både under bygging og i senere driftsfase.

Mer om temaet finner du på våre nettsider »

En løsning som er vanskelig å bruke i det daglige skaper problemer, forsinkelser og unødvendig irritasjon. Dette er mest relevant for elektroniske systemer. Brukerne skal slippe å gå på kurs for å låse seg inn eller være sistemann ut av bygget. Driftsansvarlig skal enkelt kunne utstede nye adgangskort eller ha enkle rutiner med en leverandør av slike tjenester.

Les mer: Hva kjennetegner et brukervennlig adgangssystem?

Hvem er den beste leverandøren av adgangssystemer?

Noen finner fort sin favoritt-leverandør og holder seg til denne i prosjekt etter prosjekt. Det kan imidlertid være rasjonelt med jevne mellomrom å se på betingelsene i dagens avtaler  og vurdere alternative tilbydere.

Her er det faglige kriterier som bør legges til grunn for å kunne velge ut den beste leverandøren av låssystem eller adgangskontrollsystem:

 • En god leverandør er godt etablert i markedet gjennom mange år og kan dokumentere sin kompetanse. Da er prosjektleder trygg på at bygget utstyres med et adgangssystem som får oppfølging i ettertid.
 • Løsningene er innovative samtidig som de bygger på velprøvde systemer. Da slipper man overraskelser i prosjektet, men får forutsigbarhet på funksjoner, drift og økonomi.
 • En oppegående aktør gjør mer enn å levere produkter. Se etter mulighet for et partnerskap med tett oppfølging i både byggeperiode og med serviceavtale i senere drift.
Se mer utdypende betraktninger på Adgangsbloggen eller les om landets mest etablerte leverandør.

Kontakt meg om adgangskontroll: