Mennesker i inngangsområde næringsbygg

Sikkerhet i låssystem og adgangskontroll

Sikring av et bygg med mennesker og verdier krever en systematisk tilnærming. På denne siden har vi samlet nødvendig informasjon om låssystem og adgangskontrollsystem for sikkerhetssjefer og andre med ansvar for sikkerheten. Innholdet tar for seg alle faser, fra risikovurdering og behovsavklaring til anskaffelse og drift.

Næringsbygg med adgangskontrollsystem.

Adgangssystemets effekt på sikkerheten

Låsplanen for et bygg skal ivareta sikkerheten til både bygningsmassen, menneskene og verdiene innenfor veggene. Her er det en rekke faktorer som spiller inn for å avgjøre om det er tilstrekkelig med et patentert låssystem eller om det er behov for elektronisk adgangskontroll.

Et patentert låssystem innebærer mekaniske låser der én nøkkel kan brukes på flere sylindre. Et slikt adgangssystem gir kontroll på hvem som har tilgang til hvilke deler av bygget. Det har en høy grad av sikkerhet blant annet fordi kun autoriserte personer kan få kopiert nøkler hos en låsesmed. Og nyere låser er dirke- og borsikret.

Et elektronisk adgangskontrollsystem gir enda et hakk bedre sikkerhet i form av nettopp adgangskontroll og dermed oversikt over hvem som passerer hvilke dører. Hver dør i skallsikringen utstyres med elektronisk lås og kortleser. I tillegg kan interne dører ha enklere løsninger med kortleser integrert i låsen.

Adgangsrettigheter tildeles den enkelte bruker etter behov. Ved krav om PIN-kode, vil adgangssystemet registrere hvem som passerer hvor og når. Dette gir kontroll med trafikk inn og ut, samt bevegelser internt i bygget. Med en slik adgangskontroll kan sikkerhetsansvarlig også sørge for ulike nivåer på sikkerheten i forhold til leietakeres ulike behov.

Les mer: Hvorfor bør vi ha adgangskontroll?

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå

Sikkerhetsrisikoen i bygget påvirker valg av adgangssystem.

Sikkerhetsrisikoen i bygget

Før anskaffelse av et adgangssystem må sikkerhetsrisikoen vurderes.

  • Hvor utsatt er bygget?
  • Hva slags verdier finnes innenfor veggene og kan være attraktive for uvedkommende?
  • Er det kun intern trafikk og eventuelle besøkende (med ledsager) - eller er det publikum innenfor dørene hver dag?

Poenget er at selv en moderne elektronisk adgangskontroll som bygger på en grundig låsplan kan ha sine svakheter: Menneskene som ferdes i bygget må også vurderes - enten som grupper eller på individnivå.

På kveldstid kan rengjøringspersonale ha tilgang til alle soner. Med kostbare og gjerne immaterielle verdier i bygget, vil det være behov for en bakgrunnssjekk og klarering av medarbeidere som skal ha adgang over alt.

Poenget er ikke å henge ut enkelte yrkesgrupper, men å understreke behovet for å redusere risiko for sikkerhetsbrister blant alle som bruker lokalene.

Begrepet kan kalles nøkkel-policy og handler om et bevisst forhold til hvordan personer kan svekke en ellers sterk fysisk sikring.

Les mer: Hva er den største sikkerhetsrisikoen i bygget ditt?

Personvernutfordringer med adgangskontroll.

Personvernutfordringer med adgangskontroll

Et bygg med fullt utbygget online adgangskontroll på skallsikringen og interne dører byr på mye informasjon. Det er imidlertid begrensninger i hva denne informasjonen kan brukes til.

Hver gang en bruker holder adgangskortet opp foran en kortleser og låser opp en dør, lagres informasjonen om passeringen i adgangssystemets server. Med kombinasjon av kort og personlig kode, lagres det en enda tydeligere bekreftelse på hvem som passerer hvilke dører på hvilke tidspunkt.

Rent teknologisk er dermed sikkerheten ivaretatt, mens det juridisk er klare retningslinjer for hvordan denne informasjonen kan utnyttes. Ved for eksempel mistanke om lovbrudd, må politiet kobles inn for å sikre lovlig innsyn i loggdata om passeringer.

En sikkerhetssjef må sette seg nøye inn i regelverket for å vite hvor grensen går. Det er viktig å finne balansen mellom «kjekt å ha» og hva som faktisk er lovlig bruk av adgangssystemets mange funksjoner.

Les mer: GDPR: Har du kontroll på personvernreglene for det elektroniske adgangssystemet?

Beskyttelsesbehov og formelle krav avgjør valg av adgangskontrollsystem.

Ansvar for lite, stort eller mange bygg?

Ved valg av adgangskontroll, har størrelsen på bygget liten betydning. To hovedfaktorer legger føringer for den sikkerhetsgraden man velger:

  • Hva slags objekter som skal beskyttes
  • Hvilke krav som gjelder

Disse kravene kan være eksterne pålegg fra myndigheter eller forsikringsselskaper, men også interne sikkerhetskrav. Utover disse minimumskravene, har den interne sikkerhetspolicyen en veiledende funksjon for hvilket sikkerhetsnivå man bør legge seg på. Denne styres igjen av hva som lagres i bygget - hva som finnes av verdier.

Størrelse på eller antall bygg som skal sikres vil være avgjørende for hvilken kapasitet adgangskontrollen bør ha. Disse faktorene vil også være med på å bestemme hvilken struktur som er best egnet.

Hvis man har ansvar for flere bygg fordelt på ulike lokasjoner, må man ha et system som gir muligheten til å styre og ha oversikten over alle byggene samtidig. Dette krever ganske komplekse systemer, mens et bygg med færre brukere og lavere risiko ikke trenger en like avansert adgangskontroll.

Les mer: Hvor har du nytte av adgangskontroll?

Manuell sikring og sikkerhet kan bli krevende i et større bygg.

Hva er konsekvensen av å droppe adgangskontroll?

Byggets eventuelle behov for et elektronisk adgangssystem avhenger av egenskaper og bruk. Et lite bygg med få brukere og besøkende kan greie seg med et patentert låssystem.

I et mer omfattende byggkompleks med flere inngangspartier og et stort antall brukere med ulike behov, kan det by på problemer å ha ren manuell kontroll på sikkerheten. Da er et elektronisk adgangskontrollsystem løsningen.

Sikkerheten er uansett en dynamisk faktor og må vurderes fortløpende. Det betyr en regelmessig kartlegging av status og behov. Spørsmål som bør stilles er:

  • Hva er trusselbildet?
  • Hva er trusselnivået - høyt eller lavt?
  • Hva fungerer tilfredsstillende med den fysiske sikringen?
  • Hva fungerer ikke godt nok?

På den måten vil man avdekke mulige konsekvenser av mangelen på adgangskontroll eller et utdatert system.

Et mekanisk system med nøkler gir oversikt over hvem som har tilgang, men det gir ikke kontroll med trafikken inn og ut eller status på låsene.

I et bygg med flere leietakere vil det ofte være behov for å skille på graden av sikkerhet. Med adgangskontroll er det mulig å legge inn ulike sikkerhetssoner som ivaretar sikkerhetsbehov uten at det blir et hinder for den allmenne ferdselen i bygget.

Økonomien veier tungt i slike vurderinger, og da er det vesentlig å se på livsløpskostnadene. Et mekanisk system har en lav inngangsbillett og lever lenge. Driftskostnadene kan derimot bli høye hvis nøkler kommer på avveie til stadighet. Et elektronisk adgangssystem har en høyere inngangsbillett, men lavere driftskostnader. Og håndteringen av sikkerheten ligger på et helt annet nivå.

Les også: Bruker du nok penger på å forhindre sikkerhetsbrudd?

Adgangskontrollen bør innfri på balansen mellom sikkerhet og bevegelsesfrihet.

Balansen mellom sikkerhet og bevegelsesfrihet

Hvordan kan adgangskontroll bidra til både å imøtekomme ønsket om økt bevegelsesfrihet og innfri et nødvendig sikkerhetsnivå?

Funksjonalitet og sikkerhet er to sentrale krav til et velfungerende bygg. Selv om brukerne ser verdien av et trygt bygg som ivaretar både dem selv og verdiene som forvaltes der, er det nok lettere å legge merke til de faktorene som oppleves begrensende for bevegelsesflyten i egen hverdag.

Sikkerhetssjefen må ta mange hensyn som ikke er like innlysende for alle brukerne av bygget. Ufravikelige krav til sikkerhetsnivå kan komme fra myndigheter, forsikringsselskap eller internt på huset, og brukernes ønske om maksimal bevegelsesfrihet kan ikke hensynstas.

Sammenlignet med andre land, benytter vi i liten grad manuelle sikkerhetstjenester og -kontroller i Norge. Som regel møter man dette kun på flyplasser og i offentlig forvaltning, mens man ellers kan ferdes fritt uten noen krav til forklaring på hva- eller hvorfor man skal dit man er på vei. Dette er en grad av bevegelsesfrihet de fleste ikke en gang tenker over som et privilegium.

Med elektronisk adgangskontroll kommer muligheten til å organisere sikkerhetstiltakene i bygget på en slik måte at man ivaretar begge disse hensynene. Det er den store graden av tilpasningsmuligheter i systemet som tillater dette. I et elektronisk sikkerhetssystem tillates stor grad av detaljstyring, slik at graden av identifikasjon kan tilpasses hver enkelt brukers behov etter hvilke soner i bygget vedkommende skal ha adgang til.

Les mer om sikkerhet og bevegelsesfrihet på Adgangsbloggen.

Adgangskontroll har effekt på sikkerheten, økonomien og driften.

Effekter av adgangskontroll

Resultatet av å investere i et elektronisk adgangssystem er en ganske håndfast affære å måle for den som har ansvaret for sikkerheten.

Økt sikkerhet og trygghet

Brukere og beboere får nødvendig trygghet, og sikring av verdier blir ivaretatt. Bygget får en høy grad av selvgående adgangskontroll kombinert med bevegelsesfrihet for brukerne.

Årsaken er at adgangskontrollen regulerer tilgang til bygget og hindrer uvedkommende i å ta seg inn i bygget eller deler av lokalet som krever skjerming.

Et elektronisk adgangssystem kan ikke manipuleres som en mekanisk lås. Gjennomgående kryptering fra låsen og hele veien til adgangskontrollsystemets kjerne forhindrer urettmessig adgang.

Økonomi

Når noen mister en nøkkel, er det i praksis snakk om et rimelig adgangskort i plast. Sikkerheten opprettholdes ved å annullere kortet fra adgangskontrollsystemet, og brukeren får utstedt et nytt adgangskort. Dette innebærer en langt lavere kostnad enn en ny patentert nøkkel og utskifting av sylindre.

Praksis har vist at valg av mekanisk adgangssystem i store bygg med mange dører og et stort antall brukere kan gi ubehagelig høye driftskostnader som følge av tapte nøkler. Forvaltningen av system og adgangskort kan gjøres i egen regi eller settes bort til en tredjepart.

Les også: Nøkkelfrie adgangssystemer i studentboliger

Driftssikkerhet

Et online adgangskontrollsystem gir fortløpende melding om status på systemet. Er det feil på en lås, blir det varslet. Det kan være menneskelig feil, som at en dør holdes åpen med en dørstopper, selv om den skal være avlåst. En slik hendele kan utløse en alarm.

Les mer: Er nøkkelfrie systemer sikre når strømmen går?

Økonomisk utbytte av adgangskontroll

Sikkerhetssjefen kan nok oppleve at det ikke er mulig å legge nok penger i sine budsjetter, men i virkeligheten må man forholde seg til økonomiske rammer.

Da er det en fordel at en elektronisk adgangskontroll bidrar til å redusere de løpende driftskostnadene. For eksempel sørger automatikk og fjernovervåking for ubemannet sjekk av at dører er kontrollert og låst for kvelden.

Les også: Budsjettkutt - Kan vekterne erstattes av teknologi?

Sammenliknet med et mekanisk adgangssystem, er driftskostnadene ved tapte nøkler merkbart lavere. Mekaniske nøkler må erstattes ved å slipe nye, og berørte sylindre må skiftes ut.

I et elektronisk adgangssystem slettes et tapt adgangskort fra systemet, og et nytt kort medfører lav kostnad.

Det beste elektroniske adgangskontrollsystemet kan samkjøres med andre sikkerhetsinstallasjoner.

Det beste adgangskontrollsystemet

Den beste løsningen innenfor adgangskontroll kjennetegnes av flere forhold. Hver leverandør ønsker å fremheve egenskapene ved sine systemer, mens en uhildet kilde er FG-ordningen. Ved å begrense researchen til løsninger som er FG-godkjent, er sikkerheten i utgangspunktet på et nivå som forsikringsselskapene går god for.

Les mer: Den viktige FG-godkjenningen

Men det er en fordel gå noen ekstra skritt og få med flere funksjoner. For å unngå forglemmelser, slurv og feilutrykninger, kan alarmen i bygget samkjøres med adgangskontrollsystemet. Enten integrert eller som en del av samme system. Da blir alarmen aktivert samtidig som bygget låses av for kvelden.

Les mer om integrert alarm og adgangskontroll

Det gir en ekstra trygghet i å spille sammen med fagressurser på området. Ta kontakt med en leverandør du er fortrolig med og kjør et samarbeid om å få på plass et fungerende adgangssystem.

Kontakt meg om adgangskontroll: